Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Het CIBG / Wettelijke basis van het CIBG / Wettelijke documenten van het CIBG / Ordonnantie van 20 mei 1999

Ordonnantie van 20 mei 1999

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 20 MEI 1999.

Ordonnantie betreffende de reorganisatie van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (1)

De Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt aangelegenheden bedoeld in de artikelen 39 en 166 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 27 van de wet van 21 augustus 1987 tot wijziging van de wet houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten en houdende bepalingen betreffende het Brusselse Gewest, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de paragrafen 1, 7 en 8 worden respectievelijk door de volgende paragrafen vervangen :

a) "§ 1. Onder de benaming "Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest", hierna "het Centrum" genoemd, wordt een instelling van openbaar nut opgericht die, voor het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast kan worden met alle opdrachten tot ontwikkeling en bijstand inzake informatica, telematica en cartografie ten aanzien van de gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de intercommunales die uitsluitend zijn samengesteld uit Brusselse gemeenten, de diensten die afhangen van de Regering en van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, de instellingen van openbaar nut van het Gewest, de kabinetten van de Ministers en Staatssecretarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en onder voorbehoud van de goedkeuring van hun respectieve organen, de instellingen bedoeld in artikel 60 van de bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen, en de diensten die ervan afhangen, alsook iedere privaatrechtelijke persoon gesubsidieerd door de voornoemde overheden.

De opdrachten van het Centrum kunnen inzonderheid omvatten :

 • het opmaken van stuurschema's;
 • de audits, raad en bijstand bij de aankoop;
 • de opleiding van het personeel inzake informatica en telematica;
 • de inventaris van de middelen inzake informatica en telematica die door de plaatselijke besturen worden gebruikt;
 • de bijstand voor wat betreft informatica- en telematicadiensten en de verwezenlijking en opvolging van projecten inzake informatica, telematica, cartografie en telecommunicatie;
 • het beheer, de ontwikkeling, de promotie en de verdeling van de cartografie;
 • het jaarlijks informeren van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad over de activiteiten van het Centrum en over de evolutie van de infomaticatechnologieën die nuttig zijn voor de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat de opdrachten uitgevoerd voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad betreft, treedt het Centrum op in opdracht en op kosten van de Raad. Het Centrum kan bovendien gemachtigd worden om deel te nemen aan en het beheer waar te nemen van programma's betreffende onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en verspreiding, teneinde een algemene kennis op te bouwen ten dienste van de in het eerste lid van deze paragraaf bedoelde instellingen, het wetenschappelijk en technisch potentieel van het Gewest te bevorderen en de acties van het Gewest te coördineren in het kader van de programma's en activiteiten van de Europese Unie, evenals op federaal en internationaal vlak. Om die opdrachten te vervullen, kan het Centrum onderhandelingen voeren en overeenkomsten afsluiten met de instellingen bedoeld in het eerste lid en samenwerken met of zich aansluiten bij publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen en inzonderheid met informaticacentra. »

b) "§ 7. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering kan subsidies voor uitrusting inzake informatica, telematica en cartografie toekennen aan de plaatselijke besturen en aan de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan het beheer en de opvolging gedelegeerd kunnen worden aan het Centrum volgens de door de Regering bepaalde voorwaarden".

c) "§ 8. Het Centrum heeft als middelen :

 • 1° de in de begroting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgenomen kredieten, bestemd om de kosten voor investeringen, voor personeel en werking te dekken, de huurlasten daarin begrepen;
 • 2° de in zijn voordeel gedane schenkingen en legaten;
 • 3° de aan zijn werkzaamheden verbonden inkomsten, daarin begrepen deze voortvloeiend uit de tarifering van zijn diensten zoals vastgesteld door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
 • 4° de middelen die het worden ter beschikking gesteld in het kader van een overeenkomst afgesloten met een van de instellingen bedoeld in de eerste paragraaf. »

2) in §§ 2, 4, 5 en 9, worden de woorden "executieve van het Brusselse Gewest" en het woord "Koning" vervangen door de woorden "Brusselse Hoofdstedelijke Regering";

3) in § 6 worden de woorden "Ministerie van het Brussels Gewest" vervangen door de woorden "Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

4) het § 9 wordt opgeheven.

Art. 3. Artikel 40 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen wordt opgeheven. Brussel, 7 mei 1999.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, Ch. PICQUE 
De Minister van Economie, Financiën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen, J. CHABERT 
De Minister van Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer, H. HASQUIN 
De Minister van Openbaar Ambt, Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, R. GRIJP 
De Minister van Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid, D. GOSUIN

Nota (1) Documenten van de Raad : 
Gewone zitting 1998-1999. 
A - 319/1 : Ontwerp van ordonnantie. 
A - 319/2 : Verslag. 
Volledig verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 7 mei 1999.