Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK

Volledige wetgeving

--------------------------------------------------------------------------------

Wet van 21 augustus 1987 (B.S. 26.09.87) tot wijziging van de wet houdende organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten en houdende bepalingen met betrekking tot het Brussels Gewest. (B.S. 26.09.87)

Wet van 21.08.87 richt in artikel 27 het "Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest" op, dat tot taak krijgt in te staan voor elke promotie- en begeleidingsopdracht inzake informatica ten overstaan van de lokale besturen. De bijstand aan de lokale besturen kan o.m. bevatten:

het opstellen van richtplannen; 
audits, consultancy en assistentie bij aankoop; 
opleiding van personeel inzake informatica; 
inventarisatie van beschikbare IT resources in de gemeenten.

--------------------------------------------------------------------------------

Wet van 16 juni 1989 houdende verschillende institutionele hervormingen (B.S. 17.06.89)

De Wet van 16.06.89 wijzigt in artikel 40 de Wet van 21 augustus 1987 ter oprichting van het CIBG en bepaalt dat : "Het Centrum, onder meer, door de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast kan worden met elke opdracht met betrekking tot de informatisering van de Brusselse Gewestadministratie en de organismen van openbaar nut in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

En dat : "Wat betreft de toepassing van de informatica op de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Centrum handelt in opdracht en op kosten van de Raad".
--------------------------------------------------------------------------------

Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 mei 1994 betreffende de opdracht tot promotie, distributie en dienstverlening aan de gebruikers van het product Brussels UrbIS®© door het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (B.S. 19.11.1994)

Dit Besluit belast het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest met alle opdrachten met betrekking tot de promotie, de distributie en de dienstverlening aan de gebruikers van het product Brussel UrbIS®©.

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest voert deze opdrachten uit voor rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat eigendom blijft van het product Brussels UrbIS®©.
--------------------------------------------------------------------------------

Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juli 1996 tot uitbreiding van de opdrachten en diensten van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest en tot vastlegging van een nieuwe tarifering van de diensten geleverd in het kader van de opdracht tot promotie, distributie en dienstverlening aan de gebruikers van het product Brussels UrbIS®©. (B.S. 12.12.96)

Dit besluit legt de tarifering vast van de diensten die aangeboden worden in het kader van de opdracht tot de promotie, distributie en dienstverlening aan de gebruikers van het product Brussels UrbIS®© door het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest.

Het CIBG wordt belast met de volgende opdrachten en diensten:

verdeling onder licentie van het product Brussels UrbIS®©; 
verdeling van het adresherkenningsprogramma " S.P.W. "; 
opleiding met betrekking tot het gebruik van het product Brussels UrbIS®©; 
uitvoering van cartografiewerkzaamheden, bestaande uit de ontwikkeling van toepassingen, de aanmaak van kaarten en de afdruk van kaartachtergronden afkomstig van het product Brussels UrbIS®©. 
Het product Brussels UrbIS®© wordt onder licentie verdeeld door het CIBG tegen de voorwaarden zoals vastgelegd door een overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en genoemd Centrum op basis van het tarief zoals vastgelegd door het Besluit van de Regering.
--------------------------------------------------------------------------------

Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25 september 1997 tot vastlegging van de draagwijdte van de opdracht van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest en de tarifering van de diensten die in het kader van de verspreiding van internet aan de openbare besturen worden versterkt (B.S. 21.01.98).

Het CIBG is het gewestelijk organisme dat erkend werd als internetprovider voor alle openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het CIBG biedt in dit kader alle courante diensten die op Internet toegankelijk zijn. Deze diensten staan ter beschikking van de gebruikers krachtens een overeenkomst. Deze overeenkomst heeft tot doel de gebruiks- en toegangsvoorwaarden van Internet te organiseren en vast te leggen.

Het CIBG staat ook in voor de officiële vertegenwoordiging van het Gewest op het web.
--------------------------------------------------------------------------------

Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17 december 1998 betreffende het Gebruikerscomité van de telecommunicatiediensten (B.S. 01.04.99).

--------------------------------------------------------------------------------

Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17 december 1998 betreffende het Opvolgingscomité van de breedband telecommunicatie diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (B.S. 01.04.99).

--------------------------------------------------------------------------------

Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 25 maart 1999 (B.S. 05.08.99)

met betrekking tot het toekennen van subsidies voor de informatisering van de openbare besturen van het Brussels Gewest tot wijziging van het besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 december 1992 betreffende de toekenning van subsidies voor de informatisering van de lokale besturen (B.S. 27.03.93)

Dit besluit herroept de wetgeving betreffende de toekenning van subsidies aan de lokale besturen voor de informatisering van de lokale besturen na de realisatie van de 3 fasen van het richtplan.
--------------------------------------------------------------------------------

Ordonnantie van 20 mei 1999 (B.S. 19.07.99)

Artikel 27 van de wet van 21 augustus 1987 werd uitvoerig herwerkt. De activiteiten van het Centrum werden uitgebreid tot de ministeriële kabinetten, alsook tot het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot de paragewestelijke instelling, maar ook tot de Commission Communautaire Française, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, alsook tot hun diensten, onder voorbehoud van het akkoord van hun respectievelijke organen. De oprachten van het Centrum omvatten bovendien de vorming, assistentie inzake informatica- en telematicadiensten en de verwezenlijking en opvolging van projecten met betrekking tot informatica, telematica, cartografie en telecommunicatie.

Het Centrum is ook gemachtigd om de activiteiten van het Gewest op federaal, internationaal en Europees vlak mee op te zetten en te coördineren ter bevordering van het wetenschappelijk en technisch potentieel op regionaal vlak. , Om deze opdrachten uit te voeren, wordt het Centrum genoodzaakt overeenkomsten te sluiten en/of zich te associëren met rechtspersonen naar openbaar of privé recht.
--------------------------------------------------------------------------------

Ministeriële Omzendbrief van 27 juni 2001 betreffende de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 15 januari 1998

met betrekking tot het actieprogramma ter invoering van nieuwe informatietechnologieën in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook in de diensten van de Regering.

--------------------------------------------------------------------------------

Voor verdere inlichtingen