U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Oprichting van een Smart City Office

Oprichting van een Smart City Office

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

Brussels Smart City

In haar Gewestelijke Regeringsverklaring 2014-2019 heeft de regering zich ertoe verbonden om van Brussel een digitale hoofdstad te maken en om van digitalisering een krachtlijn te maken in haar ontwikkelingsprogramma.


De Smart City-strategie (die in februari 2017 door de Regering goedgekeurd werd) legt de roadmaps vast voor de digitale en Smart City-prioriteiten voor het Gewest. Zij bouwt daarbij op de prioriteiten van de Europese digitale agenda (DESI-index) en legt nog andere prioriteiten vast in de context van de Smart City (transversaliteit, mutualisering en hergebruik, digitale inclusie, Europese dimensie, governance en prestatiemeting).

Zij tekent de rol uit van het Gewest en de rol van het CIBG, dé partner bij uitstek voor het  uitrollen van Smart City-projecten.

In het kader hiervan heeft de Regering het CIBG opdracht gegeven tot de oprichting van een Smart City Office, die de verschillende Smart City-initiatieven in het Brussels Gewest moet gaan coördineren.

Hiertoe werd een opdracht toegewezen die uit 6 luiken bestaat:

 • Luik 1: Stakeholders, inspraak- en participatieprocedure
 • Luik 2: Goedkeuring van de Regering, gemeenschappelijke visie en prioritaire projecten
 • Luik 3: Governance: de Smart City Office
 • Luik 4: Prestatie-indicatoren en dashboard (KPI's)
 • Luik 5: Voorstel van een roadmap
 • Luik 6: Voorstel voor open architectuurprincipes en –standaarden.

Na beoordeling van de offertes door de CIBG-teams werd de opdracht uiteindelijk toegewezen aan het consortium Common Ground - KPMG - Sopra Steria.

Op 19/02/2018 heeft een kick-offvergadering plaatsgevonden.

Luik 1 en 2 handelen over participatie in de meeste uitgebreide zin. Opzet van die luiken is te komen tot het engagement van de stakeholders: bewustmaking, informatie, activering en tot slot een diepgravend co-creatieproces met de stakeholders.

Dit is het moeilijkste luik maar tevens ook het sterke punt van de offerte die gekozen werd.

Het is Common Ground die dit deel van het Smart City-project op zich zal nemen.

De verwachte resultaten zijn nog in de maak, maar nu al ligt het volgende vast:

 • Een strategisch Brussels Smart City communicatieplan, samen met het CIBG en de gewestelijke partners. De communicatie zal tijdens de hele duur van het project lopen om suggesties te inzamelen en de partners en de burgers op de hoogte van de vordering van de workshops te houden.
 • 20 bilaterale ontmoetingen met de quadruple helix van de Brusselse Smart City-spelers (burgermaatschappij, academische wereld, overheids- en privépartners) om hen warm te maken voor het project, hun steun af te dwingen, ideeën en initiatieven ten gunste van de Brusselse Smart City-projecten aan te merken en op gang te brengen.  
 • 4 collaboratieve workshops met de Brusselse gewestelijke besturen om te werken aan hun ideeën over de meerwaarde van de Smart City-projecten voor hun organisatie, samenwerkingsverbanden aan te merken, ideeën voor projecten te genereren en samen na te denken over het bestuur, in het bijzonder over de samenstelling en de manier van werken van de Smart City Governance Board.  
 • Opstelling van een Brussels Smart City ambitienota voor de komende 3 jaar, en een voorstel van projectenlijst op basis van de resultaten van de ontmoetingen, de workshops en de binnengekomen suggesties.
 • Oprichting van een Smart City Governance Board met vertegenwoordigers van alle stakeholders (quadruple helix).
 • 20 multidisciplinairesworkshops over een periode van 6 maanden en rond 5 thema’s om de Smart City-projecten die uitgerold zullen worden, grondig te herwerken.
 • Redactie en voorstelling van uitgewerkte projectfactsheets en aanstelling van de Jury met de leden van de Regering om de beste projecten te selecteren en in een «roadmap» te verwerken.

Luik 3 en 4 focussen op het eigenlijke beheer van de Smart City Office: beheer van de vergaderingen, uitrol van een collaboratieve werktool, uitwerking en publicatie van KPI’s specifiek voor de Brussels Smart City-projecten.

Luik 5 en 6 betreffen de uitwerking van een roadmap en de architectuur. Bij een volgende news zullen wij op deze luiken nader ingaan.

Hoe dan ook houden wij u regelmatig op de hoogte van dit project.

Intussen kunt u voor meer informatie ook contact opnemen met Céline Vanderborght.

 

gearchiveerd onder: Categories: