Fidus

Fidus is de naam die gegeven werd aan de gewestelijke dienstenintegrator, dit is de bij wet aangestelde beheerder van de elektronische gegevensuitwisselingen van en naar de gewestelijke instellingen van het Brussels Gewest, voor zover het gegevens betreft afkomstig van authentieke bronnen.

Opzet van dit initiatief is de elektronische uitwisseling van gegevens tussen openbare instellingen te reguleren en aan te moedigen binnen de perken van het « only-once »-principe. Dit principe zegt dat een gebruiker zijn gegevens slechts één keer hoeft door te geven aan een openbare instelling, die deze dan ter beschikking stelt van andere openbare instellingen, die een gewettigde reden kunnen voorleggen om die gegevens op te vragen. Dit vormt dus een bijdrage tot verdere administratieve vereenvoudiging en het zorgt voor bescherming van de persoonlijke gegevens.

De opdracht van Fidus bestaat erin de uitwisselingen van gegevens van en naar de openbare diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via een IT-platform te organiseren. Bedoelde instellingen zijn onder meer de Openbare Centra voor Maatschappelijk Werk, de openbare ziekenhuizen, alle andere openbare instellingen die afhangen van het Brussels Gewest alsook alle andere instellingen die op deze dienst een beroep willen doen.

Sinds 2020 is Fidus ook het platform dat overheidsinstanties toelaat om elektronisch te factureren, in overeenstemming met het gewestelijk beleid. In deze context maakt Fidus het mogelijk om via het federale platform Mercurius aan te sluiten op het Europese PEPPOL-netwerk.

Om de elektronische uitwisselingen van gegevens tussen instellingen binnen de wettelijke perken te ondersteunen, werd een technisch platform opgericht. Bedoelde wettelijke voorschriften hier zijn:

  • het verwijzingsrepertorium: houdt bij welke instelling welke gegevens nodig heeft over welke persoon/onderneming/voertuig/enz., in het kader van welke machtiging, hoe lang; dit repertorium dient verder om de instellingen veranderingen mee te delen, waarmee zij voor bepaalde dossiers rekening moeten houden; (bijvoorbeeld zal een parkeerkaart ongeldig worden wanneer de bestuurder verhuist naar een andere gemeente dan de gemeente waarin zij afgeleverd werd)
  • toegang mag enkel verleend worden aan gemachtigde instellingen: een regelbank bepaalt welke instelling tot welke dienst en tot welk gegeven toegang heeft in het kader van welke machtiging, voor welke duur;
  • bewaring van de toegangssporen: welke instelling heeft toegang gehad tot wat en in het kader van welke machtiging; bij eventuele klachten dienen deze gegevens om de toegang te traceren.