U bent hier: Home / Onze oplossingen / Infrastructure Solutions / Portlet Fidus / Beschikbare gegevens

Beschikbare gegevens

Burgers

logo RijksregisterDe gegevens die het mogelijk maken natuurlijke personen in België, dat wil zeggen burgers, te identificeren, worden opgeslagen in het Rijksregister. In concreto bevat het Rijksregister de identificatiegegevens van:

 • alle Belgen die in België verblijven;
 • alle Belgen die in het buitenland verblijven en die zich hebben ingeschreven in de bevolkingsregisters die worden bijgehouden in de diplomatieke of consulaire posten in het buitenland;
 • alle vreemdelingen die verblijven in België en die de toelating hebben om zich te vestigen of te verblijven in België;
 • alle vreemdelingen (en hun familieleden) die verklaren vluchteling te zijn of die vragen om als vluchteling erkend te worden,

en meer bepaald de volgende gegevens:

 • naam en voornamen,
 • geboorteplaats en -datum,
 • geslacht,
 • nationaliteit,
 • adres van de hoofdverblijfplaats,
 • plaats en datum van overlijden,
 • beroep,
 • burgerlijke staat,
 • gezinssamenstelling,
 • de vermelding van het register waarin de personen ingeschreven zijn in de registers die bijgehouden worden in de diplomatieke zendingen en de Belgische consulaire posten in het buitenland,
 • de administratieve toestand van de in het wachtregister ingeschreven personen,
 • het bestaan van een identiteits‐ en handtekeningcertificaat,
 • de wettelijke samenwoning,
 • de verblijfstoestand voor vreemdelingen.

Op verzoek van de gemeentebesturen worden nog andere bevolkingsgegevens opgenomen in het Rijksregister. 

Ondernemingen

logo Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)De identificatiegegevens van de ondernemingen worden opgeslagen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De meeste gegevens zijn vrij toegankelijk in het kader van een Open Data-licentie. In concreto worden in de KBO gegevens opgenomen betreffende:

 • de rechtspersonen naar Belgisch recht,
 • de vestigingen, instanties en diensten naar Belgisch recht die opdrachten van algemeen nut of verbonden met de openbare orde uitvoeren en over een financiële en boekhoudkundige autonomie beschikken, onderscheiden van deze van de rechtspersoon naar Belgisch publiek recht waarvan ze afhankelijk zijn,
 • de rechtspersonen naar buitenlands of internationaal recht die in België beschikken over een zetel of die zich dienen te registreren in uitvoering van een door de Belgische wetgeving opgelegde verplichting,
 • iedere natuurlijke persoon die in België als onafhankelijke entiteit:
 • een economische en beroepsmatige activiteit gewoonlijk, hoofdzakelijk of aanvullend uitoefent,
 • of die zich dient te registreren in uitvoering van een door de Belgische wetgeving opgelegde verplichting anders dan deze beoogd door deze wet,
 • de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid die zich dienen te registreren in uitvoering van een door de Belgische wetgeving opgelegde verplichting anders dan deze beoogd door deze wet,
 • de vestigingeenheden van de bovenvermelde ondernemingen.

De « herbruikbare » gegevens zijn: Algemeen genomen voor ondernemingen:

 • Ondernemingsnummer
 • Ondernemingstype
 • Benaming
 • Zetel
 • Adres van het bijhuis of centrum van werkzaamheden
 • Contactgegevens
 • Algemene informatie
 • Ambtshalve doorhaling van de onderneming
 • Rechtsvorm
 • Toestand van de onderneming (bv. failliet)
 • Financiële gegevens
 • Functies (bv. zaakvoerder, voorzitter, penningmeester, algemeen directeur, vereffenaar)
 • Ondernemersvaardigheden
 • Activiteit, gecodeerd volgens diverse nomenclaturen: BTW, RSZ, RSZPPO, dienstenrichtlijn enz.
 • Bankrekening
 • Hoedanigheid (b.v. ambachtelijk, BTW, werkgever RSZ of RSZPPO, commercieel, enz.)
 • Toelatingen en erkenningen
 • Link onderneming-onderneming

En voor elke vestigingseenheid:

 • Vestigingseenheidsnummer
 • Benaming van de vestigingseenheid
 • Adres
 • Contactgegevens
 • Algemene informatie
 • Activiteiten (idem als hierboven)
 • Toelatingen (idem als hierboven)

Bepaalde gegevens zijn echter persoonsgebonden. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het adres van de onderneming-natuurlijke persoon indien gelijk aan dat van de oprichter,
 • het Rijksregisternummer van de oprichters en van de personen die in de onderneming een aan bekendmaking onderworpen functie uitoefenen.

Sociale zekerheid

logo Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)De gegevens over de begunstigden van sociale-zekerheidsuitkeringen zijn toegankelijk via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Dit is een dienstenintegrator die toegang verleent tot de gegevens afkomstig van een groot aantal instellingen die op dat gebied actief zijn, zoals onder meer de OCMW's, de RVA, het RIZIV, de RVP, Famifed enz. De bedoelde sociale-zekerheidsuitkeringen worden uitbetaald bij:

 • ziekte,
 • werkloosheid,
 • kinderen ten laste,
 • pensioen,
 • handicap,
 • ongeval,
 • enz.

Het gaat hier altijd om persoonsgegevens.

Voertuigen

logo Kruispuntbank van de voertuigen De gegevens over de in België ingeschreven voertuigen worden opgeslagen in de Kruispuntbank van de voertuigen. Op termijn is het de bedoeling voertuigen te kunnen traceren, dat wil zeggen voortdurend bij te houden wie de eigenaar van het voertuig is,

 • vanaf het moment dat het voertuig de fabriek verlaat, in zoverre die in België ligt, of dat het voertuig wordt ingevoerd,
 • tot op het moment dat het wordt uitgevoerd of vernietigd.

Ook elke verandering van eigenaar zal dus in deze databank vermeld worden. Momenteel is het mogelijk van een voertuig waarvan de nummerplaat gekend is, te bepalen wie de houder – natuurlijke persoon of rechtspersoon – van het inschrijvingsbewijs ervan is.

Vastgoed

logo FOD FinanciënVia de applicatie Consultimmo verschaft de FOD Financiën toegang tot vastgoedgegevens. Consultimmo is een multicriteria zoerobot waarmee men allerhande gegevens over onroerende goederen (vastgoed) kan opzoeken: kadastrale codes, verkoopprijzen, eigenaar enz.

 

Info & contact


Het CIBG biedt deze dienst aan. Enkel de prestaties van het IRISteam-personeel worden rechtstreeks door IRISteam gefactureerd. Graag meer weten? Neem contact met ons op!